اعضای تیم

مدیریت

آقای امین چراغی فر

تلفن:3008-051-0912

مدیرعامل

خانم سعادت

تلفن:2008-017-0912

مدیر فروش

 خانم سفیدی

تلفن:2006-017-0912 

مدیر داخلی

خانم عابدی زاده

تلفن:3697-376-0919

مدیر بازرگانی

خانم جعفری مهر

تلفن:0000-000-0919